Bestuur

Het bestuur van Webton Hengelo bestaat uit de volgende functies/personen.

Voorzitter (VACANT):

 • Leidt de Bestuursvergadering, de Algemene Ledenvergadering en eventuele besprekingen met commissies;
 • Vertegenwoordigt het Bestuur in nauwe samenwerking met de vice-voorzitter, bij o.a. NEVOBO, gemeente, etc.;
 • Zorgt in nauwe samenwerking met alle leden van het Dagelijks Bestuur en de TC voor het aantrekken van nieuwe (en behouden van bestaande) trainers en het vastleggen van deze afspraken in overeenkomsten;
 • Onderhoudt de formele en informele contacten binnen de vereniging;
 • Coördineert en ziet toe op een goede uitoefening van alle taken binnen de volleybalvereniging;
 • Treedt bemiddelend op in geval van conflicten binnen de vereniging;
 • Coördineert eventuele sponsoring;
 • Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten;
 • Verricht andere voorkomende taken in overleg met de vice-voorzitter.

Secretaris (Hela Klaczynski)helaklaczynski304x450

 • Verzorgt de agenda, notulen en het jaarverslag op de  Algemene Ledenvergadering en Bestuursvergaderingen;
 • Verzorgt de administratie en archief, (online) communicatie, in en uitgaande post van de vereniging
 • Bewaakt de toepassing van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het NEVOBO reglement;
 • Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur;
 • Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten;

 

 

esther vosmerAlgemeen Bestuurslid (Esther Vosmer)

 • Jeugd en Vrijwilligers zaken

 

 

 

Penningmeester (Henk Kroon)

De penningmeester Is verantwoordelijk voor:

 • De inning van contributies, gelden voor spelerspasjes, eventuele opbrengsten van sponsor acties, adverteerders, subsidies en boetes;
 • Een verantwoorde vastlegging van en controle op de inkomsten en de  uitgaven van de vereniging;
 • De vaststelling en het bewaken van de begroting;
 • Het doen van betalingen van NEVOBO bijdragen, zaalhuur gemeente, trainersvergoedingen, technisch materiaal en boetes;
 • Betaling van overige kosten, zoals attenties en activiteiten kosten.
 • Verzorgt op de Algemene Ledenvergadering het financieel jaarverslag, de begroting en het contributie voorstel;
 • Onderhoudt de contacten met de financiële instellingen en de Belastingdienst;
 • Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten;