Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.

Technisch Beleidsplan 2013-2018

Het Technisch beleidsplan Webton Hengelo 2013 – 2018 en haar bijlagen is onder leiding van onze technisch coördinator Barry Leuverman gemaakt in nauwe samenwerking met de technische commissie en onze trainers.Dit beleidsplan richt zich op de verdere ontwikkeling van (top)volleybal binnen Hengelo in al haar facetten. Met dit technisch beleidsplan is er een leidraad ontstaan voor het reilen en zeilen van volleybal vereniging Webton Hengelo op volleybalgebied.

In dit plan willen we kort en algemeen aangeven wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers,coaches, commissie- en bestuursleden.Het plan is ook bedoeld om aan trainers, leden, ouders/verzorgers en overige belanghebbenden duidelijk te maken waar Webton Hengelo voor staat en waarvoor zij kiest.

Het prestatieve beleid is er op gericht om de doorstroming naar de prestatie teams bij de senioren met zoveel mogelijk jeugdspelers te realiseren. Daarnaast willen we iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen op welk niveau dan ook. Het technische beleid is er ook op gericht dat iedereen met plezier bij Webton Hengelo blijft volleyballen. Dit technische beleidsplan schetst op hoofdlijnen de richting die het volgens onze kant op moet. Behalve een aantal vaste doelstellingen en uitgangspunten en omschreven bevoegdheden is het plan vooral gebaseerd op samenwerking. We zijn ons er van bewust dat elke structuur die je bedenkt afhankelijk is van mensen die in die structuur moeten functioneren, met andere woorden geen enkele structuur is bestand tegen samenwerkingsproblemen. Dit is dan ook geen statisch verhaal maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle betrokkenen bijgesteld kan worden. Het is daarom dat wij de onderlinge communicatie tussen trainers, coaches, coördinatoren, commissieleden en bestuur als belangrijkste hoeksteen van de opzet zien!

We zullen jaarlijks voor aanvang van een seizoen concrete acties initiëren om het beleid te concretiseren en gestelde doelen te realiseren. Op deze manier zijn we er van overtuigd Webton Hengelo voor zowel de breedtesport als de prestatieteams tot de volleybal vereniging van de regio te kunnen ontwikkelen waar jong en oud en meisje/jongen en man/vrouw met veel plezier volleybalt !

Afspraken bij promotie damesteam Webton Hengelo
Seizoen: 2017/2018
Het tot nu toe gehanteerde beleid hield in dat onafhankelijk van promotie/degradatie de teams in de door de TC ingedeelde volgorde het volgende seizoen in gaan. (Dat betekende dus bijvoorbeeld dat bij promotie van dames 3, dames 1 een klasse hoger zou gaan spelen)

In afwijking daarop stellen we voor  seizoen 2017/2018 vast dat bij promotie, het team dat de promotie behaald aanspraak maakt op de plek in de  klasse hoger.