Boeien. Verbinden. Presteren. Webton.
Terug naar overzicht

Verslag ALV Webton Hengelo, donderdag 19 oktober 2017

09 feb 2018

 1. Opening en verslag vorige ALV (14-10-2016)
  Na de opening van deze Algemene Ledenvergadering van Volleybalvereniging Webton Hengelo waarbij ca. 35 leden van de vereniging aanwezig zijn, wordt het verslag van de vorige Ledenvergadering besproken. Er zijn vanuit de leden geen opmerkingen – het verslag wordt daarmee goedgekeurd en vastgesteld. De lijsten betreffende aan- en afwezigen zijn als bijlage bij het verslag gevoegd en worden separaat op de website gepubliceerd.
 2. Algemene informatieverstrekking met korte terugblik
  Webton heeft net als in de voorgaande jaren flink publiciteit genoten, we hebben van ons laten horen en zijn veel aanwezig geweest bij de evenementen waar dat van ons verwacht mag worden. Met betrekking tot de lobby bij de gemeente zullen de aanwezigen verderop in de vergadering worden bijgepraat. Hiervoor was er in ieder geval een goed contact met andere verenigingen, ook in het kader van de themahal.
  Voor wat betreft de sportieve prestaties mogen we vooral heel trots zijn op de prestaties van de CMV meiden en C1 op de NOJK. De meisjes CMV zijn uiteindelijk terechtgekomen in de tweede ronde van de NOJK en de C meiden misten op een haar na de finale. Dames 1 is helaas gedegradeerd, en dat is spijtig. Voor de komende jaren verwachten we aanwas vanuit de selectie van de jeugd en hopen dat we geen leden verliezen aan andere clubs in de regio, of aan een hoger of ander niveau.
  Qua activiteiten binnen de verenigingen zijn diverse toernooien georganiseerd, zowel voor de senioren, de recreanten en ook voor de jeugd. Voor deze laatste categorie zijn voor zowel de ABC als CMV het Appeltjestoernooi in September georganiseerd en voor ABC in december afgelopen jaar het Oliebollentoernooi.
  Verder hebben we ook dit jaar geen vervelende incidenten meegemaakt of meldingen ontvangen. Het veilig sport klimaat is goed gewaarborgd binnen onze vereniging.
 3. Ontwikkeling Ledenbestand
  Het ledenaantal is redelijk stabiel maar wel dalend. Gertjan legt uit dat we vanuit Webton nog geen actieve ledenwerving hebben gedaan, maar hebben gefocust op goede interne organisatie. Het is zeker iets waar het bestuur over na gaat denken, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de afdeling senioren waar vergrijzing zichtbaar is.
 4. Begroting (afsluiting seizoen 2016-2017 en begroting seizoen 2017-2018)
  Henk geeft toelichting en uitleg over de jaarafsluiting en begroting seizoen 2017-2018. Ook wordt toelichting gegeven over de overname van de kantine in Veldwijk en de beoogde constructie in de vorm van een nieuwe stichting voor het beheer van de kantine.
  Het afgelopen jaar is de boekhouding geautomatiseerd – Noël Rolink wordt bedankt voor de uitvoering daarvan.
  De kascommissie (Tim Timmerman en Chaka Geerdink) heeft de boekhouding gecontroleerd – er zijn geen rare zaken geconstateerd. Webton is zuinig geweest met het maken van kosten. Chaka en Tim zullen volgend jaar nogmaals de kascontrole doen, en Jelle Meijer sluit daarbij aan.
  Bij de kostenposten worden de boetes van de Nevobo gemist – deze zijn opgenomen in de totaalkosten van de Nevobo.
  Na dit laatste punt wordt aan de Penningmeester décharge verleend door de leden.
 5. Info Jeugdbestuur – de jeugd loopt prima, er zijn weinig tot geen problemen. Het aantal leden blijft stabiel, het niveau wordt steeds hoger, de afdeling groeit. Voor de Weusthag hal is een nieuw lengtenet aangekocht, zodat er meer leden tegelijk training kunnen krijgen door een aantal ervaren trainers. Wel is er voor de toekomst een vraag naar trainers.
 6. Info TC-senioren – bij de heren is het aantal leden redelijk stabiel maar is er wel nieuwe aanwas nodig om ook volgend seizoen minimaal 4 teams in de competitie uit te laten komen (nast de 2 die bij de Stichting webton TV zijn odergebracht)., Heren 3 zou overigens nog wel 1 en bij voorkeur 2 spelers kunnen gebruiken. De dames hebben de afgelopen jaren niet heel veel aanvulling gekregen, ook daar loopt het aantal leden terug nu van 6 naar 5 dames teams. Dames 1 is gedegradeerd van de 1e naar de 2e klasse, Dames 2 is in de 2e klasse gebleven.
 7. Info Stichting Webton TV – Het afgelopen seizoen is H1 geëindigd op een gedeelde plaats 3,4,5, H2 is gedegradeerd, de stichting heeft van hen afscheid genomen.  Het vroegere Webton H1 is nu H2 geworden. Van trainer Rinke is afscheid genomen, Hans Bruijns is de nieuwe trainer. Het team is uitgebreid met Thijs ter Horst en Wouter ter Maat maar gaat gebukt onder blessures.
  H1 gaat voorlopig de trainen in Weusthaghal.
  Barry Leuverman is uit het bestuur gegaan – daardoor is nu een vacature in het bestuur van de stichting.  De Stichting kan zo en zo wel een aantal vrijwilligers gebruiken om bestuurlijke ondersteuning te geven en mee te helpen meer sponsoren/partnerships te werven.
 8. Vrijwilliger(s) van het jaar 2017-2018
  Kerensa Veldhuis, vanwege haar inzet voor de smetteloze overgang van de leden-administratie en de overname door haar van het wedstrijdsecretariaat van Mirjam. Verder is Hilde-Marie van Slochteren gehuldigd omdat zij de minst gemakkelijke taak van onze vereniging heeft: de teamtaken-verdeling.
 9. Sponsoring: status en oproep
  Ondanks gebrek aan sponsorcommissie heeft het bestuur voor het 8e jaar de sponsoring erbij gedaan. Ton Heerze wordt bedankt voor de steun van Webton BV voor onze volleybalvereniging, aan de leden wordt gevraagd om vooral rond te blijven kijken naar mogelijke sponsoren. Alle informatie voor potentiele sponsoren is op de Website vermeld, eventueel kan het bestuur hierin meedenken. 
 10. Accommodatie
  Na een bijzonder intensief proces zijn we vier jaar geleden verhuisd naar de OSG. Dat werd uiteindelijk een teleurstelling vanwege de kantine die niet de onze zou kunnen worden. Desondanks hebben we investeringen gedaan om er ons honk van te maken en we hebben een percentage van de omzet afgesproken vanwege de barbezetting. Met alle tegenslagen is het al met al een mooie plek geweest.
  De OSG voldeed niet aan de Nevobo-eisen, we hebben ieder jaar een dispensatie-deel van de vereisten kunnen wegwerken en toen bleek dat de eigenaar van de OSG (Montessori) niet mee wilde werken hebben we snel besloten actie te nemen richting de gemeente.
  Een jaar geleden is de gemeente gaan werken aan een nieuwe nota Sport en Bewegen waar Webton met Gertjan zijn tanden in heeft gezet. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd (na vele presentaties, bijeenkomsten en politieke markten) dat we samen met ATC, Donar en Olympia, Veldwijk als themahal Volleybal/Handbal kunnen gaan beheren. Dit overleg is heel soepel en constructief gebleken, hoewel de hal op het nippertje na de zomervakantie gereed is gekomen om met de competitie in de eigen hal te kunnen starten. Er zijn investeringen gedaan, met de hoop die achteraf vergoed te gaan krijgen. Vlak voor de start van competitie de hal gepimpt en geschilderd, zijn logo’s buiten en binnen geplaatste en is de kantine in handen van de vereniging gevallen. Met dank aan een groot aantal Webton leden is de kantine voorlopig gereed voor gebruik. We hopen de komende jaren door te kunnen blijven groeien en dat op termijn ook H1 in Veldwijk zal kunnen trainen.
  Er zijn goede afspraken met de Weusthag gemaakt – de beschikbare uren zijn eerst voor Webton Hengelo en worden pas daarna voor andere clubs beschikbaar gesteld. Het verplaatsen van het Centre Court voor H1 zal op kosten van de gemeente gebeuren.
  De aanpassingen in Weusthag worden vooralsnog op kosten van de vereniging uitgevoerd en we proberen hier achteraf nog een vergoeding voor te verkrijgen.Adri wordt voorgesteld; hij vertelt dat hij is benaderd door Ton en met heel veel plezier en hulp van zijn vrouw aan de slag is gegaan. Hij vertelt prettig samen te werken met de mensen van Webton en geeft de club een grote bel als cadeau.
  Adri is de kantinebeheerder voor Webton en dus centraal aanspreekpunt.
  Welkom Adri !
  Er zijn vragen vanuit de leden m.b.t. de enquete-formulieren, het bestuur spreekt af beter om te gaan met de meldingen in de enquete-formulieren, voornamelijk waar het de inzet van vrijwilligers betreft.
 11. Bestuur / personele zaken
  We hebben het afgelopen jaar van diverse mensen afscheid genomen:
  – Mirjam Grotchman (wedstrijdsecretariaat), overname hiervan door Kerensa Veldhuis; (van Miriam hebben we tijdens de vrijwilligersavond netjes afscheid genomen)
  – Henk ter Telgte materialenbeheerder, overname hiervan door Jan Jaspers; (van Henk hebben we tijdens de vrijwilligersavond netjes afscheid genomen)
  – Aftreden voorzitter Gertjan Knook, tot nog toe is geen vervanging gevonden, hij geeft aan nu te willen stoppen na 8 jaar voorzitterschap van Webton. Hij blijft achter schermen actief, maar zal geen voorzitter meer zijn.
  De club staat er goed voor, bij de jeugd is alles OK, en bij de senioren zijn ad hoc handjes nodig). maar nu is er een nieuwe voorzitter nodig en bij voorkeur ook nog een algemeen bestuurslid. Gertjan doet een oproep aan de aanwezigen om als ze iemand kennen dit door te geven en zich te melden.
  Er wordt gevraagd naar een takenpakket – daarvoor is inmiddels een inventarisatie gemaakt.
  Tijmen Heil neemt de microfoon over en bedankt Gertjan voor al zijn tijd en energie.Tenslotte bedankt Tim Gertjan nog even apart voor zijn inzet en tomeloze energie.Tijmen legt uit wat het bestuur heeft afgesproken voor de nabije toekomst t.a.v. het vinden van een nieuwe voorzitter. Het Dagelijks Bestuur zal ervoor zorgen dat de vereniging blijft draaien, en ook concreet op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Ze wil een klein comité opzetten, en vraagt de bij de ALV aanwezige leden om daarin plaats te nemen, en zo te helpen met de zoektocht. Zo kan samen met DB, evt. met Gertjan, gericht gezocht worden naar de soort voorzitter die we zouden willen hebben. Dit is een korte termijn project, Jaap Heerze meldt zich te helpen zoeken, en ook Jelle Meijer. De aanwezige leden worden gevraagd in het eigen netwerk te kijken om te zien of er misschien iemand beschikbaar en geschikt is.
  Doel van het Bestuur is om in maart weer een ALV te plannen in de hoop daarin een voorzitter te kunnen presenteren.  De ALV gaat daarmee akkoord.
 12. Rondvraag
  Bert vraagt of het ten aanzien van het werven van nieuwe leden een suggestie zou kunnen zijn een competitie spelend recreanten team aan te trekken.
  Verder rijst de vraag of het mogelijk is heren aan te lenen, Tijmen gaat uitzoeken of dat kan.
  Er zijn recreanten teams die in Veldwijk willen spelen – dat is mogelijk op vrijdagavond.
  Wedstrijdshirts, als er maten niet meer beschikbaar zijn, kunnen shirts bij materialencommissie worden opgevraagd.
  Op de vraag van Jelle hoe we ervoor gaan zorgen dat het niveau dames omhoog gaat antwoord Tijmen dat de groei bij de jeugd begonnen is, en de resultaten daarvan gaan we over een paar jaren zien bij de senioren. De afgelopen jaren is de aanwas voor senioren vanuit de jeugd mondjesmaat geweest. Het aanbod goede trainers zou vergroot moeten worden.
  Mariëlle vraagt ook aandacht voor de spelende jongens – ook omdat zij hier veel hoort praten over de meisjes en dames. Jaap vult hierop aan en vertelt over de mogelijkheden die er in Twente zijn.
  Hilde Marie heeft een vraag over de brainstorm-sessie: wat is gebeurd met de ideeën voor volleybal voor minder validen/ouderen. Gertjan legt uit dat het bestuur zich (ook bij gebrek aan mankracht) dit jaar op een aantal andere zaken heeft gericht. Hilde vraagt of er misschien in de eigen vereniging geïnventariseerd kan worden – Tijmen en Gertjan wijzen erop dat er daar mensen voor nodig zijn.
  Er is een vraag over zichtbare informatie over welke club wanneer de hal heeft, hiervoor blijkt informatie beschikbaar te zijn, het bestuur zal ervoor zorgen dat deze informatie op de website komt.
 13. Afsluiting
  Na de beantwoording van deze vragen wordt de ALV afgesloten, alle aanwezigen worden uitgenodigd een drankje te nemen.

Aan- en afmeldingen ALV Webton Hengelo 19-10-2017

Aanwezigen:

 • Henk Kroon
 • Esther Vosmer
 • Rik de Boer
 • Saskia Hannenberg
 • Gertjan Knook
 • Tim Timmermans
 • Hèla Klaczynski
 • Mariëlle Vochteloo
 • Kerensa Veldhuis
 • Herman Mulder
 • Katja Masselink
 • Renate Vollenbroek
 • Brigitte Meijer
 • Marlies Bekhuis
 • Jelle Meijer
 • Arend Koers
 • André Schutten
 • Jos Remers
 • Bert Kroeze
 • Guido vd Zweerde
 • Gradus van Vilsteren
 • H. Van Slochteren
 • T. Heerze

Afmeldingen

 • C. Geerdink
 • J. vd Woude
 • B. en J. Leuverman
 • V. Oude Sanderink