Webton Privacy Policy

De Hengelose Volleybal Combinatie (Hevoco) en de Stichting Webton TopVolleybal, in dit policy document verder genaamd Webton, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze Privacy policy willen we onze leden en (externe) contacten op een transparante manier informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Webton doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt in dit statement ook begrepen foto’s en films waarop u voorkomt. Webton houdt zich in alle gevallen samen met haar leden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Webton in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de type persoonsgegevens en de doelen zijn verderop in dit policy document beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Bij de start van uw lidmaatschap, en met de ingangsdatum van de AVG (25-05-2018) ook alle bestaande leden vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming bij de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens/foto’s en filmpjes waarop u voorkomt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens en/of foto’s en fil gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bijv. vanwege inning van contributie en de deelname aan competitie in welke vorm dan ook;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze wil respecteren.

Webton is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. De onderwerpen (doeleinden) waarop deze Privacy Policy van Webton van toepassing is zijn hieronder vermeld en worden per onderwerp verderop in dit document nader uitgelegd:

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden;
 2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees;
 3. Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden;
 4. Verwerking van persoonsgegevens door medewerkers/vrijwilligers
 5. Verwerking van gegevens van sponsoren;
 6. Verstrekking aan derden;
 7. Gebruik van persoonsgegevens en/of foto’s en filmpjes waarin u voorkomt in Sociale Media.

Persoonsgegevens van leden worden door Webton verwerkt ten behoeve van de hieronder genoemde doelstelling(en). Grondslag voor deze gegevens betreft voor leden het lidmaatschap van Webton en voor derden de afgesloten (zakelijke) overeenkomst, zoals sponsoren:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, bijvoorbeeld voor de deelname aan de Nevobo (recreanten-)competitie of de inning van contributie door derden;
 • Communicatie door vrijwilligers of het bestuur over uitnodigingen, bijvoorbeeld voor deelname aan activiteiten inclusief de Nevobo volleybal-competitie;
 • De verzending van een nieuwsbrief ter informatie van alle leden;
 • Promotie-uitingen en communicatie van ontwikkelingen/actualiteiten bijvoorbeeld door middel van foto’s of filmpjes via de Website en Social Media van Webton;

Webton kan hiervoor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres (plaats+postcode);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer (s);
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • IBAN (alleen van trainers);
 • BSN-nummer (alleen van trainers);
 • Promotie-materiaal, al dan niet door u gemaakte foto’s en/of filmps van uzelf of uw kind-(eren) betreffende verenigings-evenementen zoals wedstrijden en activiteiten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • De inning van de contributie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het onderhoud van de verenigingswebsite via de hoofdsponsor.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, indien mogelijk met een verwerkingsovereenkomst. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Webton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Webton van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming schriftelijk in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Vereniging Hengelose Volleybal Combinatie Webton Hengelo
De Stichting Webton TopVolleybal
Gerrit Peuscherstraat 207
7558 BE Hengelo
e-mail: Secretaris@webton-hengelo.nl
website: www.webton-hengelo.nl